Cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Chính trị Ninh Thuận

Địa chỉ và thông tin liên hệ

Đại hội Chi bộ Giảng viên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ (2022-2025)

Đại hội Chi bộ Tổ chức-Hành chính-Quản trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Đào tạo – Khoa học lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Luận cứ khoa học phê phán quan điểm: “Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu bắt nguồn từ chủ nghĩa Mác- Lênin”

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới" gắn với xây dựng văn hoá công sở tại Trường Chính trị Ninh Thuận

Nâng cao tính chiến đấu trong giảng dạy lý luận Mác - Lênin

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: nhìn lại 10 năm qua; định ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian tới

Nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của Dân, do Dân, vì Dân

Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc việc học và làm theo Bác!

Tích hợp phản bác các quan điểm xuyên tạc lịch sử trong giảng dạy bài "Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam"

Đập tan âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội của các thế lực thù địch ở Việt Nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh với âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng

Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Khoa Lý luận cơ sở trong công tác giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tỉnh hình mới tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận

Điểm tin - Tiêu điểm
Chính quyền với doanh nghiệp Điểm đến của du khách
Phim tư liệu
Quá trình xây Lăng Bác Hồ
  • Quá trình xây Lăng Bác Hồ
  • Các kỳ đại hội Đảng toàn quốc
1 
Tin tức từ Tỉnh Ủy Ninh Thuận
Thư viện Ảnh
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 12
  • Trong tuần: 1 310
  • Tất cả: 26 951
Đăng nhập