Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11-kH/TW 28/11/2022 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem:
Tải về 2
12-KH/TW 28/11/2022 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem:
Tải về 11
13-KH/TW 28/11/2022 Kế hoạch của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem:
Tải về 2
30-NQ/TW 23/11/2022 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem:
Tải về 2
19-CT/TW 18/11/2022 Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023
Lượt xem:
Tải về 5
29-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem:
Tải về 7
28-NQ/TW 17/11/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Lượt xem:
Tải về 7
45-KL/TW 17/11/2022 Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2020
Lượt xem:
Tải về 6
44-KL/TW 14/11/2022 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới
Lượt xem:
Tải về 0
27-NQ/TW 09/11/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Lượt xem:
Tải về 7
12345