BCH tỉnh Thuận Hải qua các thời kỳ

 BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

 ĐẢNG BỘ TỈNH THUẬN HẢI THÁNG 1/1976

(Quyết định 05/NQ.NS.TW ngày 6/1/1976 của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng)

 

1. Lê Hiền (Lê Văn Hiền)                 Bí thư Tỉnh ủy 

2. Trần Đệ  (Công)                           Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

3. Trần Ngọc Trác (Ngọc)                 Ủy viên Ban Thường vụ                   

4. Nguyễn Tuấn (Đăng)                    Ủy viên Ban Thường vụ

5. Nguyễn Quý Đôn                         Ủy viên Ban Thường vụ

6. Trinh Công Hoá (Thành)              Ủy viên Ban Thường vụ

7. Huỳnh Anh (Huỳnh)                    Ủy viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Trọng Xuyên (Phúc)        Ủy viên Ban Thường vụ

9. Đỗ Thành                                     Ủy viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Văn Ty (Bốn)                Ủy viên Ban Chấp hành

11. Nguyễn Văn Ngô (Ninh)            Ủy viên Ban Chấp hành

12. Trần Phú Nhuận (Lương)           Ủy viên Ban Chấp hành

13. Nguyễn Văn Tố (Nhẫn)              Ủy viên Ban Chấp hành

14. Trần Văn Hiến (Tình)                 Ủy viên Ban Chấp hành

15. Phan Việt Sơn (Tính)                 Ủy viên Ban Chấp hành

16. Nguyễn Đình Tấn                       Ủy viên Ban Chấp hành

17. Chmaléa Chấn                            Ủy viên Ban Chấp hành

18. Nguyễn Văn Quỳ (Thành)          Ủy viên Ban Chấp hành

19. Trần Văn Phòng (Biên)              Ủy viên Ban Chấp hành

20. Huỳnh Trang (Từ)                      Ủy viên Ban Chấp hành

21. Ngô Gia Vị    (Việt Hà)               Ủy viên Ban Chấp hành

22. Nguyễn Đăng Kỳ (Bình)             Ủy viên Ban Chấp hành

23. Nguyễn Nhất Tâm                      Ủy viên Ban Chấp hành

24. Phạm Ngọc Lựu (Thao)              Ủy viên Ban Chấp hành

25. Nguyễn Thúc Khôi (Bình)          Ủy viên Ban Chấp hành

26. Nguyễn Khuê (Hò-lơ)                 Ủy viên Ban Chấp hành

27. Lưu văn Độ   (Nghiệp)               Ủy viên Ban Chấp hành

28. Nguyễn Thanh Thuần                Ủy viên Ban Chấp hành

29. Lê Văn Tân   (Lâm)                    Ủy viên Ban Chấp hành

30. Tấn Dũng  (Vũ)                          Uỷ viên dự khuyết

31. Nguyễn Đức Sung (Hồng Châu) Uỷ viên dự khuyết

 

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ TỈNH THUẬN HẢI (KHOÁ I)

(Tháng 3/1977)

 

1. Lê  Hiền                                                     Bí thư Tỉnh uỷ     

2. Trần Đệ   (Ba Công)                                 Phó Bí thư thường trực

3. Trần Ngọc Trác  (Tư Ngọc)                      Phó Bí thư Tỉnh ủy 

4. Nguyễn Tuấn (Ba Đăng)                          Ủy viên Ban Thường vụ         

5. Vũ          Huỳnh (Chín Huỳnh)                 Ủy viên Ban Thường vụ         

6. Nguyễn Quý Đôn (Ba Đôn)                     Ủy viên Ban Thường vụ         

7. Lê Khắc Thành (Ba Thành)                     Ủy viên Ban Thường vụ         

8. Nguyễn Trọng Xuyên (Sáu Phúc)            Ủy viên Ban Thường vụ         

9. Đỗ          Thành (Thành Thọ)                    Ủy viên Ban Thường vụ         

10. Hoàng Từ                                                Ủy viên Ban Thường vụ 

          11. Nguyễn Thúc Khôi (Chín Bình)             Ủy viên Ban Chấp hành

          12. Nguyễn           Khuê                                Ủy viên Ban Chấp hành

13. Trần Văn Lương (Năm Lương)              Ủy viên Ban Chấp hành

          14. Nguyễn Thanh Thuần                             Ủy viên Ban Chấp hành

          15. Trần Văn Phòng (Bảy Biên)                   Ủy viên Ban Chấp hành

          16. Phan Việt Sơn  (Năm Tính)                    Ủy viên Ban Chấp hành

          17. Nguyễn Nhất Tâm (Bảy Tâm)                Ủy viên Ban Chấp hành

          18. Phạm Ngọc Lưu    (Ma Thao)                Ủy viên Ban Chấp hành

          19. Nguyễn Đình Tấn (Ma Ly)                     Ủy viên Ban Chấp hành

20. Chamaléa Chấn                                     Ủy viên Ban Chấp hành

21. Đức Thành                                            Ủy viên Ban Chấp hành

22. Nguyễn Ninh                                         Ủy viên Ban Chấp hành

23. Nguyễn Nhẫn                                        Ủy viên Ban Chấp hành

24. Trần Văn Hiến (Sáu Tình)                    Ủy viên Ban Chấp hành

25. Lê Văn          Tân                                  Ủy viên Ban Chấp hành

26. Hồng Châu (Nguyễn Đức Tần)            Ủy viên Ban Chấp hành

27. Hồ Viết Hách (Phước)                          Ủy viên Ban Chấp hành

28. Nguyễn Trung Hậu                               Ủy viên Ban Chấp hành

29. Phan Minh Đạo                                    Ủy viên Ban Chấp hành

30. Võ Mậu Luân                                        Ủy viên Ban Chấp hành

31. Nguyễn Văn Sự                                     Ủy viên Ban Chấp hành

32. Ngô Triều Sơn                                       Ủy viên Ban Chấp hành

33. Võ Thị          Phàn                                 Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ngô Thanh Bình                                   Ủy viên Ban Chấp hành

35. Vũ Hồng                                               Ủy viên Ban Chấp hành

36. Trần Văn Điểm                                     Ủy viên Ban Chấp hành

37. Nguyễn Ngọc Quỳnh                            Ủy viên Ban Chấp hành

38. Phan Phú                                               Ủy viên Ban Chấp hành dự khuyết

39. Trần Huy Thuyết                                   Ủy viên Ban Chấp hành dự khuyết

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ TỈNH THUẬN HẢI (KHOÁ II)

(Tháng 10/1979)

1. Lê Văn Hiền                        Bí thư Tỉnh uỷ.

2. Trần Đệ                                Phó Bí thư Tỉnh uỷ thường trực.

3. Trần Ngọc Trác                    Phó Bí thư Tỉnh uỷ

4. Nguyễn Tuấn                       Uỷ viên Ban Thường vụ

              5.Nguyễn Thanh Thuần           Uỷ viên Ban Thường vụ

6. Vũ Huỳnh                            Uỷ viên Ban Thường vụ

7. Hoàng Tư                             Uỷ viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Quý Đôn                 Uỷ viên Ban Thường vụ

9. Lê Khắc Thành                     Uỷ viên Ban Thường vụ

         10. Nguyễn Nhất Tâm               Uỷ viên Ban Thường vụ

         11. Vũ Hồng                              Uỷ viên Ban Thường vụ 

          12. Nguyễn Ninh                    Uỷ viên Ban Thường vụ

         13. Mãn Tấn Dũng                  Uỷ viên Ban Thường vụ

Tỉnh uỷ viên chính thức

1. Lê Hải Anh                            Ủy viên Ban Chấp hành

2. Hồ Ngọc Ẩn                                   Ủy viên Ban Chấp hành

3. Vương Hồng Châu                Ủy viên Ban Chấp hành

4. Chamaléa Chấn                     Ủy viên Ban Chấp hành

5. Phan Minh Đạo                     Ủy viên Ban Chấp hành

6. Hồ Viết Hách                        Ủy viên Ban Chấp hành

7. Nguyễn Trung Hậu               Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Thúc Khôi               Ủy viên Ban Chấp hành

9. Nguyễn Khuê                        Ủy viên Ban Chấp hành

10. Võ Mậu Luân                      Ủy viên Ban Chấp hành

11. Cao Văn Luật                      Ủy viên Ban Chấp hành

12. Phạm Ngọc Lưu                 Ủy viên Ban Chấp hành

13. Trương Thắng Minh           Ủy viên Ban Chấp hành

14. Nguyễn Nhẫn                     Ủy viên Ban Chấp hành

15. Võ Thị Phàn                       Ủy viên Ban Chấp hành

16. Phan Phú                            Ủy viên Ban Chấp hành

17. Nguyễn Ngọc Quỳnh         Ủy viên Ban Chấp hành

18. Phan Việt Sơn                    Ủy viên Ban Chấp hành

19. Ngô Triều Sơn                   Ủy viên Ban Chấp hành

20. Nguyễn Văn Sự                 Ủy viên Ban Chấp hành

21. Nguyễn Đình Tấn              Ủy viên Ban Chấp hành

22. Nguyễn Hữu Trí                Ủy viên Ban Chấp hành

23. Trần Văn Tính                   Ủy viên Ban Chấp hành

24. Nguyễn Kim Thanh           Ủy viên Ban Chấp hành

25. Nguyễn Đức Thành           Ủy viên Ban Chấp hành

26. Trần Huy Thuyết               Ủy viên Ban Chấp hành

 27. Hứa Minh Trí                   Ủy viên Ban Chấp hành

 

Các uỷ viên dự khuyết

1. Nguyễn Thị Cạn                  Ủy viên Ban Chấp hành

2. Nguyễn Minh Cảnh             Ủy viên Ban Chấp hành

3. Nguyễn Đức Châu               Ủy viên Ban Chấp hành

4. Văn Hiệp                              Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH THUẬN HẢI (KHOÁ III)

(Tháng 3/1983)

 

1. Lê Văn Hiền                         Bí thư Tỉnh uỷ

2. Trần Đệ                                 Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ

3. Trần Ngọc Trác                     Phó Bí thư Tỉnh uỷ

4. Nguyễn Tuấn                        Uỷ viên Ban Thường vụ

5. Nguyễn Thanh Thuần          Uỷ viên Ban Thường vụ

6. Nguyễn Kim Thanh             Uỷ viên Ban Thường vụ

7. Nguyễn Nhất Tâm               Uỷ viên Ban Thường vụ

8. Hứa Minh Trí                       Uỷ viên Ban Thường vụ

9. Châu Thanh Xuân                Uỷ viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Trung Hậu            Uỷ viên Ban Thường vụ

11. Ngô Triều Sơn                    Uỷ viên Ban Thường vụ

12.  Mãn Tấn Dũng                  Uỷ viên Ban Thường vụ

13. Đặng Văn Hải                    Uỷ viên Ban Thường vụ

14. Hồ Ngọc Ẩn                       Ủy viên Ban Chấp hành

15. Nguyễn Văn   Bốn             Ủy viên Ban Chấp hành

16. Nguyễn Minh Cảnh           Ủy viên Ban Chấp hành

17. Vương Hồng Châu            Ủy viên Ban Chấp hành

18 Nguyễn Đức Châu              Ủy viên Ban Chấp hành

19. Phạm Hoài Chương           Ủy viên Ban Chấp hành

20. Nguyễn Đình Chương       Ủy viên Ban Chấp hành

21. Phan Duy Duyên                Ủy viên Ban Chấp hành

22. Phan Minh Đạo                  Ủy viên Ban Chấp hành

23. Trần Văn Điểm                   Ủy viên Ban Chấp hành

24. Chamalé a Điêu                  Ủy viên Ban Chấp hành

25. Văn Hiệp                            Ủy viên Ban Chấp hành

26. Nguyễn Tri Hoá                 Ủy viên Ban Chấp hành

27. Lê Kim Hoàng                   Ủy viên Ban Chấp hành

28. Trần Thị Xuân Lâm           Ủy viên Ban Chấp hành

29. Nguyễn Thành Lê              Ủy viên Ban Chấp hành

30. Đặng Ngọc Lung               Ủy viên Ban Chấp hành

31. Nguyễn Nhẫn                    Ủy viên Ban Chấp hành

32. Võ Thị Phàn                      Ủy viên Ban Chấp hành

33. Phan Phú                           Ủy viên Ban Chấp hành

34. Ông Văn Quát                   Ủy viên Ban Chấp hành

35. Nguyễn Đình Tấn             Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Hữu   Tín             Ủy viên Ban Chấp hành

37. Nguyễn Quang Toản         Ủy viên Ban Chấp hành

38. Hoàng Từ                          Ủy viên Ban Chấp hành

39 Bùi Quốc Thắng                Ủy viên Ban Chấp hành

 40. Ngô Minh Thưởng          Ủy viên Ban Chấp hành

 41. Trần Hồng Trinh              Ủy viên Ban Chấp hành

 

      

Các ủy viên Ban Chấp hành dự khuyết

 

1. Nguyễn Chí Bền                   Ủy viên Ban Chấp hành

2. Lê Văn Long                         Ủy viên Ban Chấp hành

3. Nguyễn Thành Long             Ủy viên Ban Chấp hành

4. Lương Sơn                            Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH THUẬN HẢI (KHOÁ IV)

(Tháng 10/1986)

 

1. Mai Tấn Dũng                     Bí thư Tỉnh ủy[1]

          2. Nguyễn Trung Hậu                       

          3. Ngô Triều Sơn                     Phó Bí thư Thường trực

          4. Hứa Minh Trí                       Ủy viên Ban Thường vụ

          5. Nguyễn Ninh                       Ủy viên Ban Thường vụ

          6. Phan Minh Đạo                   Ủy viên Ban Thường vụ

          7. Châu Thanh Xuân               Ủy viên Ban Thường vụ

          8. Nguyễn Kim Thanh             Ủy viên Ban Thường vụ

          9. Phạm Hoài Chương             Ủy viên Ban Thường vụ

          10. Phan Huy Duyên               Ủy viên Ban Thường vụ

          11. Nguyễn Hữu Tín                Ủy viên Ban Thường vụ

          12. Nguyễn Minh Cảnh           Ủy viên Ban Thường vụ

          13. Bùi Quốc Thắng                Ủy viên Ban Thường vụ

14. Văn Công An                     Ủy viên Ban Chấp hành

15. Nguyễn Chí Bền                Ủy viên Ban Chấp hành

16. Nguyễn Văn Bốn               Ủy viên Ban Chấp hành

17. Nguyễn Đình Chương        Ủy viên Ban Chấp hành

18. Hoàng Thị Dung                Ủy viên Ban Chấp hành

19. Trần Văn Điểm                  Ủy viên Ban Chấp hành

20. Chamaléa Điêu                   Ủy viên Ban Chấp hành

21. Nguyễn Ngọc Hoa             Ủy viên Ban Chấp hành[2]

22. Nguyễn Tri Hóa                 Ủy viên Ban Chấp hành

23. Lê Tú Hoàng                      Ủy viên Ban Chấp hành

24. Nguyễn Hữu Hồng             Ủy viên Ban Chấp hành

25. Nguyễn Văn Hương           Ủy viên Ban Chấp hành

26. Lâm Hòa Kháng                 Ủy viên Ban Chấp hành

27. Trần Khiêm                        Ủy viên Ban Chấp hành

28. Trần Thị Xuân Lâm            Ủy viên Ban Chấp hành

29. Đặng Ngọc Lung                Ủy viên Ban Chấp hành

30. Nguyễn Thành Lê               Ủy viên Ban Chấp hành

31. Vũ Thị Ngọc Liên               Ủy viên Ban Chấp hành

32. Nguyễn Thành Long           Ủy viên Ban Chấp hành

33. Nguyễn Văn Lúa                 Ủy viên Ban Chấp hành

34. Mai Thị Ngọc Mai              Ủy viên Ban Chấp hành

35. Lê Thị Phượng                    Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Hữu Quý                Ủy viên Ban Chấp hành

37. Lương Sơn                           Ủy viên Ban Chấp hành

38. Nguyễn Quang Tưởng         Ủy viên Ban Chấp hành

39. Nguyễn Thơ                         Ủy viên Ban Chấp hành

40. Nguyễn Văn Thuần              Ủy viên Ban Chấp hành

41. Trần Huy Thuyết                  Ủy viên Ban Chấp hành

42. Trần Hồng Trinh                   Ủy viên Ban Chấp hành

43. Ngô Minh Thưởng                Ủy viên Ban Chấp hành

44. Đinh Trung                            Ủy viên Ban Chấp hành

45. Lê Văn Ưng                          Ủy viên Ban Chấp hành

 

Ủy viên Ban Chấp hành dự khuyết

46. Hồ Hữu Hạnh                      Ủy viên Ban Chấp hành

47. Mã Điền Cư                         Ủy viên Ban Chấp hành

48. Đinh Huy Hậu                     Ủy viên Ban Chấp hành

49. Nguyễn Ngọc Hưng            Ủy viên Ban Chấp hành

50. Nguyễn Quang Kiệu           Ủy viên Ban Chấp hành

51. Trần Khán                           Ủy viên Ban Chấp hành

52. Lê Đình Liêm                     Ủy viên Ban Chấp hành

53. Huỳnh Thanh Long            Ủy viên Ban Chấp hành

54. Đào Thậm                           Ủy viên Ban Chấp hành

55. Trần Chinh                          Ủy viên Ban Chấp hành

56. Lê Văn Ưng                        Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

 [1]Đến năm 1987, Bộ Chính trị cách chức và đồng chí Nguyễn Trung Hậu thay

 

[2]Sau bị khai trừ Đảng

 

Hệ thống quản lý văn bản điều hành
Hệ thống thông tin tổng hợp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 154
  • Trong tuần: 7 515
  • Tất cả: 167 705
Đăng nhập