BCH TỈNH NINH THUẬN TỪ KHÓA VIII ĐẾN KHÓA XIV

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH NINH THUẬN (KHOÁ VIII)

(Tháng 10/1992)

 

          1. Nguyễn Trung Hậu                        Bí thư Tỉnh ủy

          2. Châu Thanh Xuân                         Phó Bí thư Tỉnh ủy

          3. Nguyễn Văn Hương                       Phó Bí thư Tỉnh ủy

          4. Nguyễn Chí Bền                            Ủy viên Ban Thường vụ

          5. Phan Huy Duyên                            Ủy viên Ban Thường vụ

          6. Hồ Hữu Hạnh                                 Ủy viên Ban Thường vụ

          7. Bùi Minh Hớn                                Ủy viên Ban Thường vụ

8. Chamaléa Điêu                              Ủy viên Ban Thường vụ

9. Lưu Văn Sinh                                Ủy viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Suất                                Ủy viên Ban Thường vụ

11. Lê Văn Tiên                                 Ủy viên Ban Thường vụ

12. Văn Công An                              Ủy viên Ban Chấp hành

          13. Trần Mai Cường                          Ủy viên Ban Chấp hành

          14. Nguyễn Văn Dy                           Ủy viên Ban Chấp hành

          15. Nguyễn Tri Hóa                           Ủy viên Ban Chấp hành

          16. Nguyễn Hữu Hồng                      Ủy viên Ban Chấp hành

          17. Phạm Hoàng                                Ủy viên Ban Chấp hành

          18. Nguyễn Thiếu Hoàng                  Ủy viên Ban Chấp hành

          19. Trần Minh Hùng                          Ủy viên Ban Chấp hành

          20. Nguyễn Loan                               Ủy viên Ban Chấp hành

          21. Vũ Công Luận                              Ủy viên Ban Chấp hành

          22. Nguyễn Quang Linh                     Ủy viên Ban Chấp hành

          23. Nguyễn Hải Liên                         Ủy viên Ban Chấp hành

          24. Mai Thị Ngọc Mai                       Ủy viên Ban Chấp hành

          25. Thiết Ngữ                                    Ủy viên Ban Chấp hành

          26. Nguyễn Văn Ngọt                        Ủy viên Ban Chấp hành

          27. Nguyễn Thành Nhiên                  Ủy viên Ban Chấp hành

          28. Trương Minh Ngọc                      Ủy viên Ban Chấp hành

          29. Nguyễn Trường Sanh                   Ủy viên Ban Chấp hành

          30. Lê Đình Sở                                  Ủy viên Ban Chấp hành

          31. Trương Xuân Thìn                       Ủy viên Ban Chấp hành

          32. Đào Thậm                                   Ủy viên Ban Chấp hành

          33. Nguyễn Thị Minh Trang              Ủy viên Ban Chấp hành

          34. Lê Văn Ưng                                 Ủy viên Ban Chấp hành

          35. Trương Nghiệp Vũ                      Ủy viên Ban Chấp hành

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH NINH THUẬN (KHOÁ IX)

(Tháng 4/1996)

1. Chamaléa Điêu                              Bí thư Tỉnh ủy

          2. Hồ Hữu Hạnh                                 Phó Bí thư Tỉnh ủy

          3. Nguyễn Văn Hương                       Ủy viên Ban Thường vụ

          4. Nguyễn Văn Dy                             Ủy viên Ban Thường vụ

          5. Phan Huy Duyên                            Ủy viên Ban Thường vụ

          6. Huỳnh Công Lai                            Ủy viên Ban Thường vụ

          7. Bùi Minh Hớn                                Ủy viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Trường Sanh                     Ủy viên Ban Thường vụ

9. Nguyễn Thị Minh Trang                 Ủy viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Suất                                 Ủy viên Ban Thường vụ

11. Đào Thậm                                     Ủy viên Ban Thường vụ

12. Trương Nghiệp Vũ                        Ủy viên Ban Thường vụ

13. Văn Công An                                Ủy viên Ban Chấp hành

14. Trượng Ngọc Anh                         Ủy viên Ban Chấp hành

15. Nguyễn Hữu Ánh                         Ủy viên Ban Chấp hành

16. Nguyễn Văn Bình                         Ủy viên Ban Chấp hành

17. Hồng Ngọc Chiến                         Ủy viên Ban Chấp hành

18. Thành Chiểu                                 Ủy viên Ban Chấp hành

19. Trần Mai Cường                           Ủy viên Ban Chấp hành

20. Nguyễn Đức Dũng                       Ủy viên Ban Chấp hành

21. Trương Văn Đẩu                           Ủy viên Ban Chấp hành

22. Hồ Đông                                       Ủy viên Ban Chấp hành

23. Nguyễn Tri Hóa                            Ủy viên Ban Chấp hành

24. Nguyễn Hữu Hồng                        Ủy viên Ban Chấp hành

25. Hoàng Thị Út Lan                         Ủy viên Ban Chấp hành

26. Đỗ Thị Bích Liên                          Ủy viên Ban Chấp hành

27. Nguyễn Quang Linh                      Ủy viên Ban Chấp hành

28. Phạm Văn Muộn                           Ủy viên Ban Chấp hành

29. Đỗ Hữu Nghị                                Ủy viên Ban Chấp hành

30. Trương Minh Ngọc                       Ủy viên Ban Chấp hành

31. Nguyễn Văn Ngọt                         Ủy viên Ban Chấp hành

32. Nguyễn Thành Nhiên                   Ủy viên Ban Chấp hành

33. Trần Thị Sơn                                Ủy viên Ban Chấp hành

34. Trần Văn Tấn                               Ủy viên Ban Chấp hành

35. Chamaléa Tiếp                             Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Đức Thanh                     Ủy viên Ban Chấp hành

37. Nguyễn Văn Thành                     Ủy viên Ban Chấp hành

38. Trương Xuân Thìn                       Ủy viên Ban Chấp hành

39. Nguyễn Thoại                              Ủy viên Ban Chấp hành

40. Nguyễn Xuân Thủy                     Ủy viên Ban Chấp hành

41. Lê Văn Ưng                                 Ủy viên Ban Chấp hành

42. Nguyễn Bắc Việt                          Ủy viên Ban Chấp hành

43. Nguyễn Thiếu Hoàng                   Ủy viên Ban Chấp hành

 

  

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

 ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN KHOÁ X, NHIỆM KỲ 2001-2005

(Quyết định 1036-QĐNS/TW, ngày 17/01/2001 của Bộ Chính trị)

1. Chamaléa Điêu                              Bí thư Tỉnh ủy

          2. Đào Thậm                                     Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Hoàng Thị Út Lan                         Ủy viên Ban Thường vụ

4. Văn Công An                                 Ủy viên Ban Thường vụ trực Đảng

5. Nguyễn Văn Dy                             Ủy viên Ban Thường vụ

6. Trương Văn Đẩu                            Ủy viên Ban Thường vụ

7. Nguyễn Minh Hoàng                     Ủy viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Suất                                  Ủy viên Ban Thường vụ

9. Nguyễn Thị Minh Trang                Ủy viên Ban Thường vụ

10. Trượng Ngọc Anh                        Ủy viên Ban Chấp hành

11. Nguyễn Hữu Ánh                        Ủy viên Ban Chấp hành

12. Nguyễn Văn Bình                        Ủy viên Ban Chấp hành

13. Chamaléa Bốc                              Ủy viên Ban Chấp hành

14. Hồng Ngọc Chiến                        Ủy viên Ban Chấp hành

15. Thành Chiểu                                Ủy viên Ban Chấp hành

16. Trần Mai Cường                          Ủy viên Ban Chấp hành

17. Phạm Hồng Cường                      Ủy viên Ban Chấp hành

18. Nguyễn Đức Dũng                       Ủy viên Ban Chấp hành

19. Hồ Đông                                      Ủy viên Ban Chấp hành

20. Nguyễn Tiến Hải                         Ủy viên Ban Chấp hành

21. Phan Đình Hoà                            Ủy viên Ban Chấp hành

22. Trần Xuân Hoà                            Ủy viên Ban Chấp hành

23. Nguyễn Thiếu Hoàng                  Ủy viên Ban Chấp hành

24. Huỳnh Xuân Hiệp                       Ủy viên Ban Chấp hành

25. Nguyễn Ngọc Minh                     Ủy viên Ban Chấp hành

26. Phạm Văn Muộn                         Ủy viên Ban Chấp hành

27. Nguyễn Thành Nhiên                  Ủy viên Ban Chấp hành

28. Đỗ Hữu Nghị                               Ủy viên Ban Chấp hành

29. Trương Minh Ngọc                      Ủy viên Ban Chấp hành

30. Nguyễn Văn Ngọt                        Ủy viên Ban Chấp hành

31. Lê Văn Phong                               Ủy viên Ban Chấp hành

32. Trần Phong                                  Ủy viên Ban Chấp hành

33. Trần Thị Sơn                               Ủy viên Ban Chấp hành

34. Trần Văn Tấn                              Ủy viên Ban Chấp hành                   

35. Nguyễn Đức Thanh                     Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Văn Thành                     Ủy viên Ban Chấp hành

37. Trương Xuân Thìn                       Ủy viên Ban Chấp hành

38. Nguyễn Thoại                              Ủy viên Ban Chấp hành

39. Nguyễn Xuân Thủy                     Ủy viên Ban Chấp hành

40. Chamaléa Tiếp                             Ủy viên Ban Chấp hành

41. Đoàn Việt Tiến                             Ủy viên Ban Chấp hành

42. Nguyễn Bắc Việt                          Ủy viên Ban Chấp hành

43. Trương Thanh Liêm                     Ủy viên Ban Chấp hành

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi chức danh:

1. Đ/c Nguyễn Văn Giàu          Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (3/2003) Quyền Bí thư Tỉnh ủy (3/2004)

2. Đ/c Hoàng Thị Út Lan                   Phó Bí thư Tỉnh ủy (9/2004)

Trong nhiệm kỳ có 4 đồng chí được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1. Nguyễn Văn Giàu                (3/2003)

2. Nguyễn Bắc Việt                  (3/2003)

3. Trương Minh Ngọc              (3/2003)

4. Trương Xuân Thìn               (10/2004)

Trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

1. Khúc Ngọc Phương              (4/2004)

 2. Hoàng Ngọc Thái                (4/2005)

 

 

 


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN

KHOÁ X NHIỆM KỲ 2005-2010

(Quyết định 1582-QĐNS/TW, ngày 22/12/2005 của Bộ Chính trị)

 

1. Nguyễn Văn Giàu                                   Bí thư Tỉnh uỷ

2. Hoàng Thị Út Lan                                   Phó Bí thư Tỉnh uỷ

3. Trương Xuân Thìn                                  Phó Bí thư Tỉnh uỷ

4. Nguyễn Bắc Việt                                     Uỷ viên Ban Thường vụ

5. Trương Minh Ngọc                                 Uỷ viên Ban Thường vụ

6. Nguyễn Thị Minh Trang                          Uỷ viên Ban Thường vụ

7. Chamaléa Bốc                                         Uỷ viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Đức Dũng                                  Uỷ viên Ban Thường vụ

9. Huỳnh Thế Kỳ                                        Uỷ viên Ban Thường vụ

10. Trần Văn Tấn                                        Uỷ viên Ban Thường vụ

11. Hoàng Ngọc Thái                                  Uỷ viên Ban Thường vụ

12. Nguyễn Đức Thanh                               Uỷ viên Ban Thường vụ

13. Nguyễn Xuân Thuỷ                               Uỷ viên Ban Thường vụ

14. Trượng Ngọc Anh                                 Uỷ viên Ban Chấp hành

15. Nguyễn Hữu Ánh                                  Uỷ viên Ban Chấp hành

16. Thành Chiểu                                         Uỷ viên Ban Chấp hành

17. Lê Văn Chín                                         Uỷ viên Ban Chấp hành

18. Phạm Hồng Cường                               Uỷ viên Ban Chấp hành

19. Lê Minh Định                                       Uỷ viên Ban Chấp hành

20. Hồ Đông                                               Uỷ viên Ban Chấp hành

21. Phan Hữu Đức                                       Uỷ viên Ban Chấp hành

22. Nguyễn Tiến Hải                                   Uỷ viên Ban Chấp hành

23. Huỳnh Xuân Hiệp                                 Uỷ viên Ban Chấp hành

24. Phan Đình Hoà                                     Uỷ viên Ban Chấp hành

25. Trần Xuân Hoà                                     Uỷ viên Ban Chấp hành

26. Lê Kim Hùng                                        Uỷ viên Ban Chấp hành

27. Trương Thanh Liêm                              Uỷ viên Ban Chấp hành

28. Đỗ Thị Bích Liên                                  Uỷ viên Ban Chấp hành

29. Nguyễn Văn Lộc                                   Uỷ viên Ban Chấp hành

30. Hồ Tấn Lợi                                            Uỷ viên Ban Chấp hành

31. Trần Minh Lực                                       Uỷ viên Ban Chấp hành

32. Nguyễn Ngọc Minh                               Uỷ viên Ban Chấp hành

33. Phạm Văn Muộn                                   Uỷ viên Ban Chấp hành

34. Đỗ Hữu Nghị                                        Uỷ viên Ban Chấp hành

35. Nguyễn Văn Ngọt                                 Uỷ viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Bá Ninh                                   Uỷ viên Ban Chấp hành

37. Cao Phai                                                Uỷ viên Ban Chấp hành

38. Võ Văn Phải                                         Uỷ viên Ban Chấp hành

39. Trần Phong                                           Uỷ viên Ban Chấp hành

40. Lê Văn Phong                                       Uỷ viên Ban Chấp hành

41. Trần Thị Sơn                                         Uỷ viên Ban Chấp hành

41. Nguyễn Văn Thành                               Uỷ viên Ban Chấp hành

43. Nguyễn Đức Thu                                  Uỷ viên Ban Chấp hành

44. Đoàn Việt Tiến                                      Uỷ viên Ban Chấp hành

45. Chamaléa Tiếp                                       Uỷ viên Ban Chấp hành

46. Nguyễn Văn Trường                              Uỷ viên Ban Chấp hành

47. Trần Anh Việt                                        Uỷ viên Ban Chấp hành

48. Lưu Xuân Vĩnh                                      Uỷ viên Ban Chấp hành

49. Đinh Văn Vượng                                   Uỷ viên Ban Chấp hành

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi chức danh

- Đồng chí Trương Xuân Thìn                     Bí thư Tỉnh uỷ (8/2007)

- Đồng chí Nguyễn Đức Dũng                     Phó Bí thư Tỉnh uỷ (12/007)

- Đồng chí Nguyễn Chí Dũng                      Phó Bí thư Tỉnh uỷ (4/2009)

Trong nhiệm kỳ có 4 đồng chí được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy

1.  Nguyễn Chí Dũng                         (4 /2009)

2. Trương Thanh Liêm                       (10/2008)

3. Phan Đình Hoà                              (7/2010)

Trong nhiệm kỳ có 4 đồng chí được bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

1.  Ngô Văn Bé                                  (9/2007)

2. Cao Văn Hoá                                 (10/2008)

3. Nguyễn Thoại                                (10/2008) 

4. Võ Đại                                           (12/2008)

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2010-2015

(Quyết định 1785-QĐNS/TW, ngày 05/10/2010 của Bộ Chính trị)

 

1. Nguyễn Chí Dũng                           Bí thư Tỉnh ủy

2. Nguyễn Đức Dũng                          Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Nguyễn Đức Thanh                        Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Chamaléa Bốc                                Ủy viên Ban Thường vụ

5. Nguyễn Xuân Thủy                         Ủy viên Ban Thường vụ

6. Huỳnh Thế Kỳ                                 Ủy viên Ban Thường vụ

7. Hoàng Ngọc Thái                            Ủy viên Ban Thường vụ

8. Phan Đình Hòa                               Ủy viên Ban Thường vụ

9. Nguyễn Bắc Việt                             Ủy viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Tiến Hải                           Ủy viên Ban Thường vụ

11. Trần Xuân Hòa                             Ủy viên Ban Thường vụ

12. Trần Minh Lực                              Ủy viên Ban Thường vụ

13. Đỗ Thị Bích Liên                          Ủy viên Ban Thường vụ

14. Đỗ Hữu Nghị                                Ủy viên Ban Thường vụ

15. Lưu Xuân Vĩnh                              Ủy viên Ban Thường vụ

16. Phan Quốc Anh                             Ủy viên Ban Chấp hành

17. Trượng Ngọc Anh                         Ủy viên Ban Chấp hành

18. Ngô Văn Bé                                  Ủy viên Ban Chấp hành

19. Kiều Văn Bê                                 Ủy viên Ban Chấp hành

20. Lê Văn Bình                                 Ủy viên Ban Chấp hành

21. Kiều Như Bổn                              Ủy viên Ban Chấp hành

22. Thành Chiểu                                 Ủy viên Ban Chấp hành

23. Lê Văn Chín                                 Ủy viên Ban Chấp hành

24. Lê Văn Cương                              Ủy viên Ban Chấp hành

25. Võ Đại                                          Ủy viên Ban Chấp hành

26. Lê Minh Định                               Ủy viên Ban Chấp hành

27. Phạm Đồng                                  Ủy viên Ban Chấp hành

28. Phan Hữu Đức                             Ủy viên Ban Chấp hành

29. Nguyễn Minh Hà                          Ủy viên Ban Chấp hành

30. Nguyễn Thị Hồng Hà                    Ủy viên Ban Chấp hành

31. Châu Thanh Hải                           Ủy viên Ban Chấp hành

32. Phạm Văn Hậu                             Ủy viên Ban Chấp hành

33. Cao Văn Hóa                                Ủy viên Ban Chấp hành

34. Hồ Văn Hùng                               Ủy viên Ban Chấp hành

35. Lê Kim Hùng                                Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Hồng Liêu                       Ủy viên Ban Chấp hành

37. Cao Văn Mão                               Ủy viên Ban Chấp hành

38. Kiều Đình Minh                           Ủy viên Ban Chấp hành

39. Phạm Văn Muộn                          Ủy viên Ban Chấp hành

40. Nguyễn Văn Ngọt                         Ủy viên Ban Chấp hành

41. Nguyễn Bá Ninh                           Ủy viên Ban Chấp hành

42. Võ Văn Phải                                 Ủy viên Ban Chấp hành

43. Lê Văn Phong                               Ủy viên Ban Chấp hành

44. Hà Anh Quang                              Ủy viên Ban Chấp hành

45. Nguyễn Thanh                              Ủy viên Ban Chấp hành

46. Ngô Văn Thái                               Ủy viên Ban Chấp hành

47. Nguyễn Văn Thành                      Ủy viên Ban Chấp hành

48. Nguyễn Thoại                               Ủy viên Ban Chấp hành

49. Nguyễn Đức Thu                          Ủy viên Ban Chấp hành

50. Nguyễn Minh Trứ                         Ủy viên Ban Chấp hành

51. Nguyễn Văn Trường                     Ủy viên Ban Chấp hành

52. Trần Anh Việt                               Ủy viên Ban Chấp hành

53. Trần Thanh Xuân                         Ủy viên Ban Chấp hành

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi chức danh

  1. Đ/c Nguyễn Đức Thanh                     Bí thư Tỉnh ủy  (5/2014)
  2. Đ/c Lưu Xuân Vĩnh                           Phó Bí thư Tỉnh ủy (02/2014)

Trong nhiệm kỳ có 05 đồng chí bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

1. Kiều Văn Bê                (9/2014)

2. Phan Hữu Đức             (9/2014)

3. Nguyễn Minh Trứ        (9/2014)

4. Cao Văn Hóa               (01/2015)

5. Ngô Văn Thái              (01/2015)

Trong nhiệm kỳ có 11 đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

1. Huỳnh Công Năng      (8/2013)

2. Nguyễn Thanh Hoan   (8/2013);

3. Lê Văn Khuê               (9/2013)

4. Bùi Nhật Quang                    (3/2014)

5. Trần Minh Nam                    (8/2014)

6. Nguyễn Tiến Đức        (8/2014)

7. Phạm Văn Hoa            (8/2014)

8. Trần Quốc Nam                    (8/2014)

9. Phan Tấn Cảnh            (10/2014)

10. Châu Thị Thanh Hà   (12/2014)

11. Võ Văn Tiến              (12/2014)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

(Quyết định 2032-QĐNS/TW, ngày 07/10/2015 của Bộ Chính trị)

 

1. Nguyễn Đức Thanh                        Bí thư Tỉnh ủy

2. Nguyễn Bắc Việt                             Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Lưu Xuân Vĩnh                               Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Kiều Văn Bê                                   Ủy viên Ban Thường vụ

5. Lê Văn Bình                                   Ủy viên Ban Thường vụ

6. Phan Hữu Đức                               Ủy viên Ban Thường vụ

7. Nguyễn Thị Hồng Hà                     Ủy viên Ban Thường vụ

8. Cao Văn Hóa                                  Ủy viên Ban Thường vụ

9. Lê Văn Khuê                                  Ủy viên Ban Thường vụ

10. Trần Minh Lực                              Ủy viên Ban Thường vụ

11. Trần Minh Nam                             Ủy viên Ban Thường vụ

12. Huỳnh Công Năng                        Ủy viên Ban Thường vụ

13. Phạm Huyền Ngọc                        Ủy viên Ban Thường vụ

14. Ngô Văn Thái                               Ủy viên Ban Thường vụ

15. Nguyễn Minh Trứ                         Ủy viên Ban Thường vụ

16. Nguyễn Long Biên                        Ủy viên Ban Chấp hành

17. Kiều Như Bổn                               Ủy viên Ban Chấp hành

18. Lê Quang Cảnh                             Ủy viên Ban Chấp hành

19. Phan Tấn Cảnh                             Ủy viên Ban Chấp hành

20. Huỳnh Cầm                                  Ủy viên Ban Chấp hành

21. Lê Minh Định                               Ủy viên Ban Chấp hành

22. Lâm Đông                                     Ủy viên Ban Chấp hành

23. Trần Văn Đông                             Ủy viên Ban Chấp hành

24. Phạm Đồng                                   Ủy viên Ban Chấp hành

25. Nguyễn Tiến Đức                          Ủy viên Ban Chấp hành

26. Châu Thị Thanh Hà                       Ủy viên Ban Chấp hành

27. Nguyễn Minh Hà                           Ủy viên Ban Chấp hành

28. Châu Thanh Hải                            Ủy viên Ban Chấp hành

29. Nguyễn Tiến Hải                           Ủy viên Ban Chấp hành

30. Phạm Văn Hậu                              Ủy viên Ban Chấp hành

31. Phạm Văn Hoa                              Ủy viên Ban Chấp hành

32. Trịnh Minh Hoàng                         Ủy viên Ban Chấp hành

33. Nguyễn Quang Huỳnh                  Ủy viên Ban Chấp hành

34. Hồ Văn Hùng                                Ủy viên Ban Chấp hành

35. Lê Kim Hùng                                 Ủy viên Ban Chấp hành

36. Đàng Thị Mỹ Hương                      Ủy viên Ban Chấp hành

37. Nguyễn Thị Luyện                         Ủy viên Ban Chấp hành

38. Kiều Đình Minh                             Ủy viên Ban Chấp hành

39. Trần Quốc Nam                             Ủy viên Ban Chấp hành

40. Nguyễn Bá Ninh                            Ủy viên Ban Chấp hành

41. Lưu Xuân Phương                         Ủy viên Ban Chấp hành

42. Bùi Nhật Quang                             Ủy viên Ban Chấp hành

43. Hà Anh Quang                               Ủy viên Ban Chấp hành

44. Nguyễn Thanh                               Ủy viên Ban Chấp hành

45. Nguyễn Đức Thanh                       Ủy viên Ban Chấp hành

46. Nguyễn Văn Thành                       Ủy viên Ban Chấp hành

47. Võ Văn Tiến                                  Ủy viên Ban Chấp hành

48. Nguyễn Văn Trường                      Ủy viên Ban Chấp hành

49. Nguyễn Hữu Tuấn                         Ủy viên Ban Chấp hành

50. Nguyễn Dâng Tuyển                      Ủy viên Ban Chấp hành

Trong nhiệm kỳ có 4 đồng chí được bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy:

1. Lưu Xuân Phương        (4/2019)

2. Trần Quốc Nam            (6/2020)

3. Nguyễn Thế Hùng        (10/2020

4. Phạm Văn Hậu             (10/2020)

Trong nhiệm kỳ có 8 đồng chí được bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh:

1. Trương Thành Việt       (02/2019)

2. Chamaléa Thị Thủy      (6/2019)

3. Mẫu Thái Phương        (5/2020)

4. Hồ Sĩ Sơn                    (5/2020)

5. Nguyễn Huệ Khải         (5/2020)

6. Lê Vũ Chương             (6/2020)

7. Đặng Kim Cương         (6/2020)

8. Nguyễn Thế Hùng        (9/2020)

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2020-2025

 

1. Nguyễn Đức Thanh                         Bí thư Tỉnh ủy

 2. Phạm Văn Hậu                               Phó Bí thư Tỉnh ủy

3. Trần Quốc Nam                               Phó Bí thư Tỉnh ủy

4. Nguyễn Long Biên                          Ủy viên Ban Thường vụ

5. Lê Văn Bình                                    Ủy viên Ban Thường vụ

6. Phan Tấn Cảnh                                Ủy viên Ban Thường vụ

7. Lâm Đông                                       Ủy viên Ban Thường vụ

8. Nguyễn Tiến Đức                            Ủy viên Ban Thường vụ

9. Châu Thị Thanh Hà                         Ủy viên Ban Thường vụ

10. Nguyễn Thế Hùng                         Ủy viên Ban Thường vụ

11. Trần Minh Lực                              Ủy viên Ban Thường vụ

12. Trần Minh Nam                             Ủy viên Ban Thường vụ

13. Lưu Xuân Phương                         Ủy viên Ban Thường vụ

14. Nguyễn Thanh                               Ủy viên Ban Thường vụ

15. Chamaléa Thị Thủy                       Ủy viên Ban Thường vụ

 16. Phạm Văn Binh                            Ủy viên Ban Chấp hành

17. Lê Quang Cảnh                             Ủy viên Ban Chấp hành

18. Huỳnh Cầm                                   Ủy viên Ban Chấp hành

19. Lê Vũ Chương                              Ủy viên Ban Chấp hành

20. Đặng Kim Cương                         Ủy viên Ban Chấp hành

21. Lê Hưng Dũng                              Ủy viên Ban Chấp hành

22. Đào Trọng Định                            Ủy viên Ban Chấp hành

23. Nguyễn Đô                                    Ủy viên Ban Chấp hành

24. Trần Văn Đông                              Ủy viên Ban Chấp hành

25. Vũ Ngọc Đương                            Ủy viên Ban Chấp hành

26. Châu Thanh Hải                            Ủy viên Ban Chấp hành

27. Lưu Xuân Hải                               Ủy viên Ban Chấp hành

28. Trần Hải                                        Ủy viên Ban Chấp hành

29. Phan Thị Ngân Hạnh                    Ủy viên Ban Chấp hành

30. Nguyễn Văn Hòa                          Ủy viên Ban Chấp hành

31. Lê Kim Hoàng                              Ủy viên Ban Chấp hành

32. Trịnh Minh Hoàng                        Ủy viên Ban Chấp hành

33. Lê Huyền                                      Ủy viên Ban Chấp hành

34. Đàng Thị Mỹ Hương                    Ủy viên Ban Chấp hành

35. Lê Đức Khai                                 Ủy viên Ban Chấp hành

36. Nguyễn Huệ Khải                         Ủy viên Ban Chấp hành

37. Nguyễn Văn Nhựt                         Ủy viên Ban Chấp hành

38. Mẫu Thái Phương                         Ủy viên Ban Chấp hành

39. Hồ Sỹ Sơn                                     Ủy viên Ban Chấp hành

40. Lê Anh Sơn                                   Ủy viên Ban Chấp hành

41. Ngô Thị Bích Thảo                       Ủy viên Ban Chấp hành

42. Phạm Thu                                      Ủy viên Ban Chấp hành

43. Nguyễn Hữu Tuấn                         Ủy viên Ban Chấp hành

44. Nguyễn Dâng Tuyển                     Ủy viên Ban Chấp hành

45. Trương Thành Việt                        Ủy viên Ban Chấp hành

46. Lê Phạm Quốc Vinh                      Ủy viên Ban Chấp hành

47. Võ Đình Vinh                                Ủy viên Ban Chấp hàn

 

 

 

Hệ thống quản lý văn bản điều hành
Hệ thống thông tin tổng hợp
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 7 482
  • Tất cả: 167 672
Đăng nhập